การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอานิสงส์ของทานในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of the Benefits of Dana in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาเชน กิตฺติชโย (แสวงมิ้ม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542