ทัศนคติในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครพนม = An Attitude in Using Buddhist Doctrines for Daily Life : A Case Study of Mathayomsuksa VI Students in Nakhon Phanom Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวีระศักดิ์ อคฺควีโร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ว849ท 2544
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Physical description
195 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.