ทัศนคติในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครพนม = An Attitude in Using Buddhist Doctrines for Daily Life : A Case Study of Mathayomsuksa VI Students in Nakhon Phanom Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวีระศักดิ์ อคฺควีโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544