ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท = The Ideal Life As Conceived In Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาภาษิต สุภาษิโต (สุขวรรณดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1