ทัศนะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีที่มีต่อพระภิกษุและพระพุทธศาสนายุคโลกาภิวัตน์ = The View Points of Students in Rajabhat Institute Ubonratchathani Towards Buddhist Monks and Buddhism in the Age of Globalization /

ผู้แต่ง
พระมหาเกษม ชินวํโส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3 ก783ท 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.