ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542 = An Achievement of Teaching and Learning Buddhism in Buddhist Sunday Center, Mahamakut Buddhist University, School Year 1999 /

ผู้แต่ง
พระจารุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน (จันทะพรม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1