ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2542 = An Achievement of Teaching and Learning Buddhism in Buddhist Sunday Center, Mahamakut Buddhist University, School Year 1999 /

ผู้แต่ง
พระจารุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน (จันทะพรม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3165 จ338ค 2544
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 162 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.