ความสัมพันธ์ระหว่างสัจจธรรมกับจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Relation Between the Reality and the Morality in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ม114ค 2544
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 180 หน้า ; 30 ซม.