ความสัมพันธ์ระหว่างสัจจธรรมกับจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Relation Between the Reality and the Morality in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1