บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) = The Roles of Buddhist Monk on School Development : A Case Study of Venerable Phra Dhammavisuddhimangala (Bua Nanasampanno) /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญมี อธิปุญฺโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544