บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญมี อธิปุญฺโญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 บ527บ 2544
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
Physical description
167 หน้า ; 30 ซม.