การศึกษาสมรรถภาพ การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
วิชิต วงศ์สายตา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1