คนไทยสู่ยุคไอที ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.304 พ335ค 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
99 หน้า