จาริกบุญ-จารึกธรรม /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 พ335จ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
375 หน้า : ภาพประกอบสี