บัญชีคำศัพท์ ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
มิกามิ, อุซีโอะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1