วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 สังคีติยวงศ์ /

Corporate Author
กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1