ภาษาในสังคมไทย /

ผู้แต่ง
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.91 อ293ภ 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
194 หน้า