พระมงคลวิเสสกถา /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวรเถร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1