วาทะธรรมว่าด้วยพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
Corporate Author
ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้อยทอง, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1