พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน เล่ม 1 : พระวินัย ... มหาวิภังค์ (ปาราชิก - สังฆาทิเลส - อนิยต - นิสสัคคียปาจิตตีย์) /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4