การเมืองอเมริกันกับนโยบายสาธารณะการศึกษาเจ็ดรายกรณี /

ผู้แต่ง
ออฟเพ็น ไฮม์เมอร์, บรู๊ซ ไอ.
Corporate Author
บรรพต วีระสัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1