ไกวัลยธรรม /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
Corporate Author
ภิกขุ ฉ.ช. วิมุตตยานันทะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2