พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับกรมศิลปากร /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1