พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏกระทรวง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับกรมศิลปากร /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
344.094 ศ528พ 2525
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
67 หน้า