คติธรรมแห่งชีวิต /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4