เอกสารประกอบการสอน พุทธศาสนามหายาน = Mahayana Buddhism /

ผู้แต่ง
สุวิญ รักสัตย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1