เอกสารประกอบการสอน ประวัติศาสตร์ศาสนา = History of Religion /

ผู้แต่ง
พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1