การศึกษาเชิงวิเคาะห์เรื่อง"ความคิดทางสังคมในพระสุตตันตปิฎก" = An Analytical Study of the Concept of the Social Thinking in the Suttantapitaka /

ผู้แต่ง
พระมหาสุทัศน์ สุทสฺสโน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1