การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความชราในศาสนาพุทธและอิสลามและสถานภาพของคนชราในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวพุทธและมุสลิมในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี = A Comparative of the Concept of Aging in Buddhism and Islam : And the Status of the Aged in Thai Society a case study of Muang District Nonthaburi Province /

ผู้แต่ง
สุกานดา มุขตารี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1