การศึกษาเจตคติและความต้องการของพระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์บัณฑิตต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท = A Study of Attitudes and Needs of the Fourth Year Students in Mahamakut Unuversity Towards the Future Study in Graduate Level /

ผู้แต่ง
พระไพฑูรย์ อธิฏฺฐาโร (สีหาบุตร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1