การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยในพระวินัยปิฎก : ศึกษาเฉพาะกรณีพระอุบาลีเถระและพระปฏาจาราเถรี /

ผู้แต่ง
กฤษณา รักษาโฉม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30921 ก282ก 2545
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
[1-13] 174 หน้า ; 30 ซม.