อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีไทย /

ผู้แต่ง
พระมหาทองสุข สุภโร (แสงดาว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1