ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์ในฐานะเป็นผู้สอนศีลธรรมในกองทัพ : ศึกษากรณีกองทัพบก = An efficiency of functions of the chaplains as moral instructors in the armed forces : A case study of the army /

ผู้แต่ง
พระชาลี สินชัยกิจ (ชาตวีโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1