การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย (พ.ศ.2489-2530) = Mangement of education of Thai ecclesiastical order 1946-1987 B.C. /

ผู้แต่ง
พระมหามณเฑียร ธีรานนฺโท (จารังกิจ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1