การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานอินเดีย : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสูตร พระอภิธรรม และลังกาวตารสูตร = A comparative study of the concept of citta (mind) in Theravada and Indian Mahayana Buddhism : A case study of the Sutras, The Abhidhamma and The Lankvatara Sutra /

ผู้แต่ง
จันทร์ชนันท์ สิงหทัต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1