อาจาริยบูชาสักการะ 96 ปี พุทธทาสภิกขุ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
Corporate Author
ธรรมสภา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1