ความจริงของชีวิต /

ผู้แต่ง
บุญมี แท่นแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1