ดาวเคราะห์ชุมนุม /

ผู้แต่ง
นิพนธ์ ทรายเพชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4