วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน /

ผู้แต่ง
กระมล ทองธรรมชาติ
Corporate Author
เชาวนะ ไตรมาศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1