100 คำถามคำตอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา /

ผู้แต่ง
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฟันนี่ พับลิชชิ่ง, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1