ความร่วมมือไทย-มาเลเซียในการพัฒนาพื้นที่เขตไหล่ทวีปทับซ้อนในอ่าวไทย /

ผู้แต่ง
ดลยา เทียนทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1