รายงานการวิจัย สภาวะความเป็นอยู่และการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในยุคไอ เอ็ม เอฟ /

ผู้แต่ง
สมสุดา ผู้พัฒน์
Corporate Author
อัจฉรา ธนะมัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1