การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยการสอนแบบแก้ปัญหาทีใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

ผู้แต่ง
พจนารถ บัวเขียว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 พ175ก 2535
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
271 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.