เกียรติคุณของพระพุทธเจ้า-มหาภิเนษกรมณ์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
Corporate Author
ก. เขาสวนหลวง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6