พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The Pali Canon What a Buddhist Must Know /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
Corporate Author
สมศีล ฌานวังศะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1