บรรพบุรุษไทย : สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น /

ผู้แต่ง
วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1