บทวีดีทัศน์เรื่อง สมดุลโลก สมดุลใจ สมดุลธรรม /

ผู้แต่ง
พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : นันทพันธ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2