จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. 116 /

ผู้แต่ง
ศรีสหเทพ (เส็ง),
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอ อาร์ อินฟอเมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1