มานุษยวิทยากายภาพ : วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม /

ผู้แต่ง
งามพิศ สัตย์สงวน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4