การพัฒนาที่ยั่งยืน /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้ว, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9