หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ /

ผู้แต่ง
นันทวัฒน์ บรมานันท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2