ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย /

ผู้แต่ง
แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3