การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.304 พ-ก 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
280 หน้า