รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญและแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง /

ผู้แต่ง
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5