พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม /

ผู้แต่ง
พิพัฒน์ วิเชียรสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1